Set BH CLD max

Set BH CLD max

bộ Bạch hổ CLD maxx 9 món (2 nhẫn thượng)
Đao côn lôn maxx TDD 201, sát thương 88% băng sát 103)

Price: 360.00 USD